28 (2), 2013


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Mustafa ALTINDAĞ & Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Yeni Taksonominin 11’inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı


Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU & Kübra Dilek TANKIZ
Özel Yetenek Sınavlarında AOBP ve YGS Puanlarının Yerleştirme Puanları İçerisindeki Dağılımının İncelenmesi


Öğr. Gör. Selay ARKÜN KOCADERE & Prof. Dr. Petek AŞKAR
Okul Uygulamaları Derslerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi ve Bir Uygulama Modeli Önerisi


Arş. Gör. Okan ARSLAN, Doç. Dr. Mine IŞIKSAL-BOSTAN & Yrd. Doç. Dr. Elvan ŞAHİN
Origaminin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirilmesi


Doç. Dr. Esin ATAV & Yrd. Doç. Dr. Bahattin Deniz ALTUNOĞLU
Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Öğr. Nezir AYYILDIZ & Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN
Matematik Dersine İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Öğrenme Günlüklerinin Etkisinin İncelenmesi


Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN & Öğr. Emel ERTÜRK
Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişki


Doç. Dr. Eyyup COŞKUN & Arş. Gör. Esra Nur TİRYAKİ
Üniversite Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileri


Yrd. Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU , Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUSOY & Eğt. Uzm. Mustafa ALICI
Çocuklar İçin Hazırlanmış Biyografik Eserler Üzerine Bir İçerik Analizi


Dr. Selçuk DEMİREZEN & Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN
7E Modelinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi


Assoc. Prof. Dr. Ali ERASLAN
Teachers’ Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey


Doç. Dr. Hakan ERGÜL
Etkili Bir Sağlık İletişimi: Azerbaycan’da Bir Saha Araştırması


Doç. Dr. A. Gülriz GERMEN
Klarnet Eğitiminde Entonasyon Problemlerini Azaltmaya Yönelik Çalışma Yöntemi


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜL
Investigation of Undergraduate Student’s Self-Esteem Levels in Terms of Some Variables


Dr. Aysun GÜNDOĞAN, Prof. Dr. Meziyet ARI & Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN
The Effect of Drama on the Creative Imagination of Children in Different Age Groups


Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL & Yrd. Doç. Dr. Oya BÜYÜKYAVUZ
İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişime ve Lisans Eğitimine Yönelik Görüşleri


Dr. Derya KALTAKÇI GÜREL & Assoc. Prof. Dr. Ali ERYILMAZ
A Content Analysis of Physics Textbooks as a Probable Source of Misconceptions in Geometric Optics


Assist. Prof. Dr. Kerem KILIÇER & Prof. Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI
Exploring the Perceived Barriers to Innovativeness: Views of Turkish Pre-Service Teachers as Technology Leaders


Assoc. Prof. Dr. Nalan KIZILTAN & Lecturer Işıl ATLI
Turkish Young Language Learners’ Attitudes Towards English


Assist. Prof. Dr. Zeynep KOÇOĞLU
The Impact of Gender Difference on Effective Communication Between Learners of English Language and Native Speakers of English


Yrd. Doç. Dr. B. Sevinç MESBAH
İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Seçen Öğrenciler Diyor ki: Seviyorum, Sevmiyorum


Arş. Gör. Seçil ÖMÜR & Prof. Dr. Adnan ERKUŞ
Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması


Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN
Öğretmen Adaylarının Erozyon Kavramına Yönelik Algıları: Fenomenografik Bir Araştırma


Assist. Prof. Dr. G. Alev ÖZKÖK
Reliability and Validity of the Turkish Version of the Web-Based Learning Environment Instrument (WEBLEI)


Doç. Dr. Ali SABANCI & Öğrt. Esra YÜCEL
İlköğretim Okullarında Öğretmen Veli İlişkilerinde Veliye Yönelik Psikolojik Yıldırma Davranışları


Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN & Pınar KARAMAN
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin İnançları


Dr. Volkan ŞAHİN
A Content Analysis on the Nutritional Portrait of the Breakfast Cereal Television Advertisements


Doç. Dr. Nermin Şaman Doğan
Ortaçağ’da Anadolu’nun Eğitim Mekânları: Selçuklu Medreseleri- Darüşşifalarından Örnekler


Assist. Prof. Dr. Leyla SARAÇ
Exploring the Gender Differences in Sport Homophobia among Turkish Sport Sciences Students


Yrd. Doç. Dr. Füsun ŞAVLI
Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma (Marmara Üniversitesi Örneği)


Assist. Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL
Critical Thinking Disposition of German and English Foreign Language Teacher Candidates


Assist. Prof. Dr.Elif TOKDEMİR DEMİREL & Dr. Hesamoddin SHAHRİARİ AHMADİ
Lexical Bundles in Research Article Acknowledgments: A Corpus Comparison


Yrd. Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ & Öğr. Gör. Utku KÖSE
Bilgisayar Programlama Öğretiminde Yapay Zekâ Tabanlı Bir Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi


Asst. Prof. Dr. Vehbi TÜREL
The Use of Educational Technology at Tertiary Level


Assist. Prof. Dr. Ozanser Uğurlu
The Mediator Effects of Positive and Negative Affectivity on the Relationship between Optimism-Pessimism and Satisfaction with Life


Doç. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN & Prof. Dr. Ömer ERGİN
Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin Etkilerinin Bilimsel Bilgi Açısından İncelenmesi


Assist. Prof. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN
The Effect of Jigsaw and Cluster Techniques on Achievement and Attitude in Turkish Written Expression


Öğr. Gör. Nevin YAZICI
Lise Müfredat Programlarında ve Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşı’nın Öğretimi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım


Arş. Gör. Canan YILDIZ ÇİÇEKLER & Yrd. Doç. Dr. Nermin ÖNER KORUKLU
4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Serbest Resim Çalışmalarındaki Resim Özellikleri


Yrd. Doç. Dr. Rezan YILMAZ & Prof. Dr. Ziya ARGÜN
Matematiksel Genelleme Sürecinde Görselleştirme ve Önemi