28 (2), 2013


ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

İÇ KAPAK

HAKEM KURULU

YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Yeni Taksonominin 11’inci Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Öğrenme Ürünlerine Katkısı
Mustafa ALTINDAĞ & Prof. Dr. Özcan DEMİREL


Özel Yetenek Sınavlarında AOBP ve YGS Puanlarının Yerleştirme Puanları İçerisindeki Dağılımının İncelenmesi
Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU & Kübra Dilek TANKIZ


Okul Uygulamaları Derslerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi ve Bir Uygulama Modeli Önerisi
Öğr. Gör. Selay ARKÜN KOCADERE & Prof. Dr. Petek AŞKAR


Origaminin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirilmesi
Arş. Gör. Okan ARSLAN, Doç. Dr. Mine IŞIKSAL-BOSTAN & Yrd. Doç. Dr. Elvan ŞAHİN


Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Doç. Dr. Esin ATAV & Yrd. Doç. Dr. Bahattin Deniz ALTUNOĞLU


Matematik Dersine İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Öğrenme Günlüklerinin Etkisinin İncelenmesi
Öğr. Nezir AYYILDIZ & Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN


Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişki
Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN & Öğr. Emel ERTÜRK


Üniversite Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileri
Doç. Dr. Eyyup COŞKUN & Arş. Gör. Esra Nur TİRYAKİ


Çocuklar İçin Hazırlanmış Biyografik Eserler Üzerine Bir İçerik Analizi
Yrd. Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU , Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUSOY & Eğt. Uzm. Mustafa ALICI


7E Modelinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi
Dr. Selçuk DEMİREZEN & Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN


Teachers’ Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ali ERASLAN


Etkili Bir Sağlık İletişimi: Azerbaycan’da Bir Saha Araştırması
Doç. Dr. Hakan ERGÜL


Klarnet Eğitiminde Entonasyon Problemlerini Azaltmaya Yönelik Çalışma Yöntemi
Doç. Dr. A. Gülriz GERMEN


Investigation of Undergraduate Student’s Self-Esteem Levels in Terms of Some Variables
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜL


The Effect of Drama on the Creative Imagination of Children in Different Age Groups
Dr. Aysun GÜNDOĞAN, Prof. Dr. Meziyet ARI & Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN


İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişime ve Lisans Eğitimine Yönelik Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL & Yrd. Doç. Dr. Oya BÜYÜKYAVUZ


A Content Analysis of Physics Textbooks as a Probable Source of Misconceptions in Geometric Optics
Dr. Derya KALTAKÇI GÜREL & Assoc. Prof. Dr. Ali ERYILMAZ


Exploring the Perceived Barriers to Innovativeness: Views of Turkish Pre-Service Teachers as Technology Leaders
Assist. Prof. Dr. Kerem KILIÇER & Prof. Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI


Turkish Young Language Learners’ Attitudes Towards English
Assoc. Prof. Dr. Nalan KIZILTAN & Lecturer Işıl ATLI


The Impact of Gender Difference on Effective Communication Between Learners of English Language and Native Speakers of English
Assist. Prof. Dr. Zeynep KOÇOĞLU


İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Seçen Öğrenciler Diyor ki: Seviyorum, Sevmiyorum
Yrd. Doç. Dr. B. Sevinç MESBAH


Dereceli Puanlama Anahtarıyla, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması
Arş. Gör. Seçil ÖMÜR & Prof. Dr. Adnan ERKUŞ


Öğretmen Adaylarının Erozyon Kavramına Yönelik Algıları: Fenomenografik Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN


Reliability and Validity of the Turkish Version of the Web-Based Learning Environment Instrument (WEBLEI)
Assist. Prof. Dr. G. Alev ÖZKÖK


İlköğretim Okullarında Öğretmen Veli İlişkilerinde Veliye Yönelik Psikolojik Yıldırma Davranışları
Doç. Dr. Ali SABANCI & Öğrt. Esra YÜCEL


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin İnançları
Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN & Pınar KARAMAN


A Content Analysis on the Nutritional Portrait of the Breakfast Cereal Television Advertisements
Dr. Volkan ŞAHİN


Ortaçağ’da Anadolu’nun Eğitim Mekânları: Selçuklu Medreseleri- Darüşşifalarından Örnekler
Doç. Dr. Nermin Şaman Doğan


Exploring the Gender Differences in Sport Homophobia among Turkish Sport Sciences Students
Assist. Prof. Dr. Leyla SARAÇ


Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma (Marmara Üniversitesi Örneği)
Yrd. Doç. Dr. Füsun ŞAVLI


Critical Thinking Disposition of German and English Foreign Language Teacher Candidates
Assist. Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL


Lexical Bundles in Research Article Acknowledgments: A Corpus Comparison
Assist. Prof. Dr.Elif TOKDEMİR DEMİREL & Dr. Hesamoddin SHAHRİARİ AHMADİ


Bilgisayar Programlama Öğretiminde Yapay Zekâ Tabanlı Bir Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan TÜFEKCİ & Öğr. Gör. Utku KÖSE


The Use of Educational Technology at Tertiary Level
Asst. Prof. Dr. Vehbi TÜREL


The Mediator Effects of Positive and Negative Affectivity on the Relationship between Optimism-Pessimism and Satisfaction with Life
Assist. Prof. Dr. Ozanser Uğurlu


Modellemeye Dayalı Fen Öğretiminin Etkilerinin Bilimsel Bilgi Açısından İncelenmesi
Doç. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN & Prof. Dr. Ömer ERGİN


The Effect of Jigsaw and Cluster Techniques on Achievement and Attitude in Turkish Written Expression
Assist. Prof. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN


Lise Müfredat Programlarında ve Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşı’nın Öğretimi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım
Öğr. Gör. Nevin YAZICI


4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Serbest Resim Çalışmalarındaki Resim Özellikleri
Arş. Gör. Canan YILDIZ ÇİÇEKLER & Yrd. Doç. Dr. Nermin ÖNER KORUKLU


Matematiksel Genelleme Sürecinde Görselleştirme ve Önemi
Yrd. Doç. Dr. Rezan YILMAZ & Prof. Dr. Ziya ARGÜN


efdergi@hacettepe.edu.tr           http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr              Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook Sayfası          Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Twitter Hesabı